HMI (Touch Screen)

recommend HMI brand

Mitsubishi Electric
Pac Touch

Human-Machine Interface (HMI) เป็นหน้าจอแสดงผลหรือแดชบอร์ดที่เชื่อมต่อผู้ใช้กับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ในขณะที่ใช้โปรแกรมในการควบคุมหรืออนุญาตให้ผู้ใช้โต้ตอบกับอุปกรณ์ HMI ถูกใช้บ่อยที่สุดในกระบวนการอุตสาหกรรม

ในการตั้งค่าอุตสาหกรรม HMI สามารถใช้เพื่อ:

  • แสดงข้อมูล
  • ติดตามกระบวนการผลิต
  • ดูแล KPI
  • ตรวจสอบอินพุตและเอาต์พุตของเครื่อง
  • และอื่น ๆ

เช่นเดียวกับที่คุณใช้งานระบบปรับอากาศของคุณเพื่อตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิในบ้านของคุณ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอาจใช้ HMI เพื่อตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิของถังเก็บน้ำอุตสาหกรรมหรือดูว่าปั๊มบางรุ่นกำลังทำงานอยู่หรือไม่

Call Now Buttonเรายินดีให้คำปรึกษาโทร.เลย