Premier Automation Center เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยมีความตั้งใจเพื่อจะนำระบบออโตเมชั่น มาเสนอให้กับลูกค้าของเรา ดังนั้น การบริการหลังการขาย เราจะมุ่งเน้นเรื่องความรู้ความสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าของเราได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเต็มประสิทธิภาพ เราจึงได้ส่งพนักงานของเราไปอบรมเพิ่ม ความรู้ความสามารถทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาบริการลูกค้าของเรา อีกทั้งยังได้มีการทำชุดทดลองต่างๆ (Demo) มาแก้ไขปัญหาของลูกค้า และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราอีกด้วย

Training customer on site or in house

Consult for engineering

Replace old model to new model

Rewiring control panel

Programing PLC

Parameter setting

Design & Specify automation system

Commissionning product