” morE than automation “

 

          บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมชั่น เซนเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2544 ร่วมทุนระหว่างผู้บริหารชาวไทยและชาวญี่ปุ่นดำเนินกิจการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้นำเข้า สินค้าชั้นนำด้านออโตเมชั่น พร้อมให้การสนับสนุน ดูแล ซ่อมบำรุง และปรับปรุงเครื่องจักรให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย เรามุ่งเน้นเรื่องความรู้ความสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าของเราได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นตัวแทนจำหน่ายมืออาชีพ นำเข้าผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติจากทั่วเอเชีย และสร้างบุคลากร
จากแรงบันดาลใจภายใน เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมทันสมัยแก่สังคม

พันธกิจ

ลูกค้า คือ เพื่อนและครอบครัว
          เราดำเนินธุรกิจภายใต้การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ที่ไม่เน้นการขาย แต่ให้ความสำคัญกับปัญหาของลูกค้า โดยมีทีมงานให้คำปรึกษา และพร้อมเข้ารับฟังปัญหาเพื่อร่วมมือหาแนวทางแก้ไข นำส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้ทันตามกำหนดเวลา รับประกันสินค้าทุกชิ้นตามเงื่อนไขสากล พร้อมทั้งมีบริการก่อนและหลังการขาย โดยทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีความเป็นมืออาชีพที่ทำงานด้วยแรงขับเคลื่อนภายใน มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกๆ ด้าน
          เราดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการสร้างปัญญาให้แก่เยาวชน นักศึกษา ให้ทักษะความรู้ด้านนวัตกรรมที่จะส่งเสริม ความก้าวหน้าในวิชาชีพเชิงวิศวกรรม จัดอบรมสัมมนาเชิงวิซาการด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์แขนกล ทั้งในส่วนวิทยาลัยอาชีวะศึกษา สถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด “สร้างชีวิตเด็กไทยให้ก้าวไกลไปทันนวัตกรรมโลก”